ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 Αθήνα,   28 /12/2018
 Αρ. Πρωτ.: 340

 
 Προς:

1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΠΟΑ
2. Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΠΟΑ
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως ΥΠΠΟΑ
 
    Κοιν.:
 Τα μέλη του ΣΕΑ

Οι απόψεις του Σ.Ε.Α. επί  του Νόμου για την προσέλκυση στρατηγικών  επενδύσεων
Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων θέτει άμεσα και έμμεσα μια σειρά θεμάτων που άπτονται της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας. Το γεγονός, μάλιστα, ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται σε μία περίοδο κατά την οποία εκκρεμεί στο Σ.τ.Ε. η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Σ.Ε.Α. κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 «Μεταβίβαση, κατ’ άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του Ν. 4389/2016, ακινήτων στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.)», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 86/18-06-2018 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2320/Β/19-6-2018), ενεργοποιεί τον Σύλλογο να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη δημόσια συζήτηση και να παρεμβαίνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Καταστατικό του.
Ο Σ.Ε.Α. επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις του ότι α) τα μνημεία προστατεύονται από το Σύνταγμα, β) ότι η έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι άρρηκτα δεμένη με την αντίστοιχη του φυσικού και γ) ότι οποιαδήποτε νέα κανονιστική ρύθμιση δεν πρέπει να νοθεύσει στο ελάχιστο το πλαίσιο προστασίας που θέσπισε η Πολιτεία από το 1975 και εξής, ανάγοντας σε κανόνα συνταγματικής περιωπής τις αρχές της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναθέτοντας στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, δια του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» ως εφαρμοστικού του άρ. 24 του Συντάγματος, τη λήψη όλων των μέτρων για την προστασία του.
 
Επί του Σ/Ν ο Σ.Ε.Α. επισημαίνει τα εξής:
  1. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς συναφών αλλεπάλληλων νομοθετημάτων (Ν. 3894/2010, Ν. 4072/2012, Ν. 4146/2013 και Ν. 4242/2014), που υποτίθεται πως θα δημιουργούσαν φιλοεπενδυτικό κλίμα, με στόχο «να προαχθεί η έξοδος της χώρας από την οικονομική κρίση» (άρ. 1 ν. 3894/2010). Για τα νομοθετήματα αυτά ο Σ.Ε.Α. έχει διατυπώσει ρητά τις αντιρρήσεις του, καθώς κινούνται συνολικά σε μια κατεύθυνση υποβάθμισης της προστασίας των αρχαιοτήτων και των μνημείων και προσπάθειας παράκαμψης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Αρχαιολογικού Νόμου, στο όνομα της προσέλκυσης "επενδύσεων", που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ως εμπόδιο της "ανάπτυξης" τον μνημειακό πλούτο της χώρας.
  2. Στα παρεχόμενα κίνητρα χωροθέτησης στρατηγικών επενδύσεων (άρ. 2, παρ. 1) διατηρείται η πρόβλεψη περί κατ’ αναλογίαν εφαρμογής διατάξεων του Ν. 3986/2011 για τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), οι οποίες αφαιρούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία τη δυνατότητα ελέγχου σε περιοχές αρμοδιότητάς της και έρχονται σε ευθεία αντίθεση με διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου, όπως το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρ. 13, που υποκαθιστά τις εγκρίσεις που προβλέπονται στα άρθρ. 10 παράγραφοι 3 και 4, 12, 13 και 15 του Ν. 3028/2002 «για έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται πλησίον αρχαίων η εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, εντός Ζωνών Προστασίας Α' και Β', καθώς και για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία ή στο περιβάλλον τους».
  3. Στο άρ. 4, παρ. 1-4 (κίνητρο ταχείας αδειοδότησης) του προτεινόμενου νομοσχεδίου διατηρείται η (υφιστάμενη ήδη από τον Ν. 4072/2012, που τροποποίησε σχετικά την πρόβλεψη του ν. 3894/2010) ασφυκτική προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων ή γνωμοδοτήσεων για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης. Δεδομένου ότι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι, κατά περίπτωση, σύνθετα, με την εμπλοκή και πολλών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και συλλογικών οργάνων (Κ.Α.Σ. - Κ.Σ.Ν.Μ.), η τιθέμενη προθεσμία είναι καταφανώς μη επιτεύξιμη. Σημειώνεται δε, ότι στο πλαίσιο του Ν. 3028/2002 δεν υφίστανται ειδικότερες προθεσμίες επί των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  4. Στο ίδιο άρθρο (παρ. 5) προβλέπεται η μεταβίβαση της «αρμοδιότητας έκδοσης της σχετικής άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας Στρατηγικής Επένδυσης κατ’ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων που ορίζουν τη διαδικασία έκδοσης, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης». Στο άρθρο, ωστόσο, υπάρχει προφανής σύγχυση για την περίπτωση που αυτό συμβαίνει: η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται γενικώς ή     μόνο σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 45 ημερών; Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση αυτή υπονομεύει την συνταγματική πρόβλεψη σχετικά με την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, δεδομένου ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε την απαιτούμενη σχετική αρμοδιότητα έχει ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία διαθέτει.
 
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση διακηρύσσει πως η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια και την επιτροπεία. Ως εκ τούτου, θα περίμενε κανείς πως το νομοσχέδιο θα επιχειρούσε να θεραπεύσει, έστω πλευρές, της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε η «κοινωνικά δίκαιη, ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη» που ευαγγελίζεται να μην παραμένει κενό γράμμα. Αντίθετα, η αρχή της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης και της ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που προβλέπεται στον ορισμό της Στρατηγικής Επένδυσης (άρ. 1 παρ. 1), μόνο ως ευφημισμός μπορεί να εκληφθεί.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ